Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dyżur wakacyjny przedszkoli

Dyżur wakacyjny przedszkoli Gminy Dąbrowa podczas wakacji 2020r.

Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez naszą gminę w bieżącym roku szkolnym.

Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny przyjmowane będą w przedszkolu macierzystym do 31 maja bieżącego roku (również w wersji przesyłki elektronicznej).

Jednocześnie informujemy, że dyżury odbędą się jedynie wtedy, gdy na to pozwoli sytuacja związana ze stanem epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-Co-V-2 (koronawirus).

L.P.

Przedszkole

Dyżur

Kontakt

  1.  

Publiczne Przedszkole w Dąbrowie

ul. Karczowska 7, 49-120 Dąbrowa

Lipiec

2020r.

Justyna Misiek

tel. (77) 464 10 70

  1.  

Publiczne Przedszkole w Dąbrowie

Oddział Zamiejscowy w Prądach
ul. Niemodlińska 59, 49-120 Dąbrowa

Lipiec

2020r.

Justyna Misiek

tel. (77) 464 12 71

  1.  

Publiczne Przedszkole w Chróścinie

ul. Kościelna 19, 46-073 Chróścina

Sierpień

2020r.*

Izabela Maksimczuk

tel. (77) 464 02 02

  1.  

Publiczne Przedszkole im. Św. Franciszka z Asyżu w Naroku

ul. Odrzańska 2, 49-120 Dąbrowa

1-15 lipca 2020r.

Gizela Przybyła

tel. (77) 464 20 17

  1.  

Publiczne Przedszkole w Naroku
Oddział Zamiejscowy w Żelaznej

ul. Warszawska 1, 49-120 Dąbrowa

16-31 lipca 2020r.

Gizela Przybyła

tel. (77) 464 21 23

  1.  

Publiczne Przedszkole w Karczowie

ul. Dąbrowska 5, 49-120 Dąbrowa

1-15 lipca 2020r.

Elżbieta Sibik

tel. (77) 464 11 04

 

*) Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Chróścinie, planowany termin zakończenia prac 15 lipca 2020r., przy braku możliwości dyżuru w obiekcie w Chróścinie, dyżur będzie realizowany w budynkach przedszkola w Dąbrowie
i Prądach.

 

 

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa

§ 1. 1. Przedszkola w Gminie Dąbrowa funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z przerwą wakacyjną umożliwiającą wykorzystanie przez nauczycieli urlopu wypoczynkowego.

2. Przedszkola pełnią dyżur wakacyjny według harmonogramu ustalanego co roku przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami placówek.

3. Z obowiązku pełnienia dyżuru wakacyjnego wyłącza się przedszkole ujęte w planie remontów, jeżeli zakres prac remontowych zagraża bezpieczeństwu dzieci.

 

§ 2. 1. Dyrektorzy przedszkoli podają do wiadomości rodziców z odpowiednim wyprzedzeniem wykaz dyżurujących przedszkoli, zasady zgłaszania dziecka na dyżur oraz terminy składania wniosków.

2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa w bieżącym roku szkolnym. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.

3. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice pracują i w tym czasie nie korzystają z urlopów (wypoczynkowego, bezpłatnego, macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego). Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.

4. Czas pracy przedszkola dyżurującego określa arkusz organizacyjny na bieżący rok szkolny.

 

§ 3. Warunki przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny:

  1. Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do 31 maja danego roku. Jeśli rodzic zapisuje dziecko do więcej niż jednej placówki, wypełnia wniosek do każdej placówki osobno. Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w przedszkolu macierzystym.
  2. Wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny należy złożyć stosowne oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu przez oboje rodziców w okresie, kiedy dziecko zapisane jest na dyżur, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka na dyżur.
  3. Dyrektor przedszkola sporządza listę zgłoszonych dzieci do danej placówki i wraz z wnioskami przekazuje ją dyrektorowi dyżurującego przedszkola do 15 czerwca.
  4. W uzasadnionych przypadkach i jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami (bez konieczności otwierania nowej grupy), dyrektor przedszkola dyżurującego może przyjąć dziecko zgłoszone w innym terminie niż wskazany w pkt 1.

 

§ 4. Rozliczenie pobytu dziecka w przedszkolu oraz zwrot nadpłaty w przypadku nieobecności dziecka odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi w placówce dyżurującej.

 

§ 5. 1. Dyrektor dyżurującego przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu, udostępnia do wglądu rodzicom dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny statut przedszkola, zapoznaje z zasadami przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

2. Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu.

3. W czasie dyżuru wakacyjnego, ze względu na bezpieczeństwo dzieci, nauczyciele mają prawo prosić opiekunów odbierających dziecko z przedszkola o okazanie dokumentu tożsamości i zweryfikowanie danych z upoważnieniami zawartymi we wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

4. Organ prowadzący nie pokrywa kosztów dowożenia dzieci do dyżurujących przedszkoli.

 

§ 6. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w statucie przedszkola oraz innych obowiązujących w przedszkolu regulaminach.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia.

 

PDFZasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa - Zarządzenie Nr OR.0050.29.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 r.
 

PDFWniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola-ZWG-0050-29-2020.pdf