Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół

Zasady pokrywania kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół reguluje ustawa Prawo oświatowe. Zgodnie z art. 39 ust. 4 oraz art. 39a ustawy, Gmina Dąbrowa zapewnia:

  1. uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 p.o., bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
  2. dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 p.o., a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

Gmina Dąbrowa obowiązek dowozu uczniów niepełnosprawnych realizuje, poprzez:

  • przewóz bezpłatnym transportem (busem) realizowanym przez firmę zewnętrzną wraz z zapewnieniem opiekuna, oraz
  • zwrot rodzicom kosztów przewozu – zgodnie z art. 39a Prawa oświatowego.

Rodzice dziecka są uprawnieni do decydowania o wyborze rodzaju obowiązku gminy. Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnego dowozu do szkoły lub zwrotu kosztów zobowiązane są do złożenia wniosku do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie. Podstawą zorganizowania dowozu jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z którego wynika w szczególności rodzaj niepełnosprawności ucznia. Aktualne orzeczenie jest jednym z załączników wymaganych do wniosku.

Ze względu na konieczność organizacji dowozu na dzień 1 września, wniosek o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły/przedszkola/ośrodka wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć do 15 czerwca danego roku,a wniosek o zwrot kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły/przedszkola/ośrodka wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć  do 31 lipca danego roku

Podstawa prawna

  1. Art. 39 i 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  2. PDFUchwała Nr XXXI/278/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Dąbrowa na rok szkolny 2021/2022

 

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek.
  2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności osoby uprawnionej do dowozu.

  3. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

  4. Aktualne zaświadczenie z jednostki oświatowej o spełnianiu obowiązku szkolnego lub nauki w tej placówce bądź udziale w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie

Adres pocztowy:
ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56,
49-120 Dąbrowa

Kontakt:
tel. 77 464-10-10 w. 216; e-mail:

 

PDFWniosek o organizację przez gminę bezpłatnego dowozu lub zwrot kosztów za dowóz ucznia do szkoły - druk

PDFKlauzula informacyjna RODO