Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dyżur wakacyjny przedszkoli

Dyżur wakacyjny przedszkoli Gminy Dąbrowa podczas wakacji 2024r.

Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez naszą gminę w bieżącym roku szkolnym.

Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny przyjmowane będą w przedszkolu macierzystym do 31 maja bieżącego roku.

 

L.P.

Przedszkole

Dyżur

Kontakt

  1.  

Publiczne Przedszkole w Dąbrowie

ul. Karczowska 7, 49-120 Dąbrowa

lipiec

2024r.

Małgorzata Kozakiewicz

tel. (77) 464 10 70

  1.  

Publiczne Przedszkole w Dąbrowie

Oddział Zamiejscowy w Prądach
ul. Niemodlińska 59, 49-120 Dąbrowa

15-31 lipca

2024r.

Małgorzata Kozakiewicz

tel. (77) 464 12 71

  1.  

Publiczne Przedszkole w Chróścinie

ul. Kościelna 19, 46-073 Chróścina

sierpień

2024r.

Izabela Maksimczuk

tel. (77) 464 02 02

  1.  

Publiczne Przedszkole im. Św. Franciszka z Asyżu

w Naroku

ul. Odrzańska 2, 49-120 Dąbrowa

1 - 12 lipca

2024r.

Justyna Misiek

tel. (77) 464 20 17

  1.  

Publiczne Przedszkole w Naroku

Punkty Przedszkolne nr 1 i nr 2 w Żelaznej

ul. Opolska 37, 49-120 Dąbrowa

15-31 lipca

2024r.

Justyna Misiek

tel. (77) 464 21 23

  1.  

Publiczne Przedszkole w Karczowie

ul. Dąbrowska 5, 49-120 Dąbrowa

1-12 lipca

2024r.

Elżbieta Sibik

tel. (77) 464 11 04

 

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa

§ 1. 1. Przedszkola w Gminie Dąbrowa funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z przerwą wakacyjną umożliwiającą wykorzystanie przez nauczycieli urlopu wypoczynkowego.

2. Przedszkola pełnią dyżur wakacyjny według harmonogramu ustalanego co roku przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami placówek.

3. Z obowiązku pełnienia dyżuru wakacyjnego wyłącza się przedszkole ujęte w planie remontów, jeżeli zakres prac remontowych zagraża bezpieczeństwu dzieci.

§ 2. 1. Dyrektorzy przedszkoli podają do wiadomości rodziców z odpowiednim wyprzedzeniem wykaz dyżurujących przedszkoli, zasady zgłaszania dziecka na dyżur oraz terminy składania wniosków.

2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa w bieżącym roku szkolnym. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.

3. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice pracują i w tym czasie nie korzystają z urlopów (wypoczynkowego, bezpłatnego, macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego). Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.

4. Czas pracy przedszkola dyżurującego określa arkusz organizacyjny na bieżący rok szkolny.

5. Maksymalny okres, przez jaki dziecko może uczęszczać do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa w czasie dyżuru to 35 dni roboczych, z zastrzeżeniem ustępu 6.

6. Dyrektor przedszkola, w uzasadnionych sytuacjach może wyrazić zgodę na dłuższy okres przebywania dziecka w przedszkolu, jednak pobyt ten nie może skutkować zwiększeniem liczby otwartych oddziałów.

§ 3. Warunki przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny:

  1. Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do 31 maja danego roku. Jeśli rodzic zapisuje dziecko do więcej niż jednej placówki, wypełnia wniosek do każdej placówki osobno. Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w przedszkolu macierzystym.
  2. Wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny należy złożyć stosowne oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu przez oboje rodziców w okresie, kiedy dziecko zapisane jest na dyżur, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka.
  3. Dyrektor przedszkola sporządza listę zgłoszonych dzieci do danej placówki i wraz z wnioskami przekazuje ją dyrektorowi dyżurującego przedszkola do 15 czerwca.
  4. W uzasadnionych przypadkach i jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami (bez konieczności otwierania nowego oddziału), dyrektor przedszkola dyżurującego może przyjąć dziecko zgłoszone w innym terminie niż wskazany w pkt 1.

§ 4. Rozliczenie pobytu dziecka w przedszkolu oraz zwrot nadpłaty w przypadku nieobecności dziecka odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi w placówce dyżurującej.

§ 5. 1. Dyrektor dyżurującego przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu, udostępnia do wglądu rodzicom dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny statut przedszkola, zapoznaje z zasadami przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

2. Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu.

3. W czasie dyżuru wakacyjnego, ze względu na bezpieczeństwo dzieci, nauczyciele mają prawo prosić opiekunów odbierających dziecko z przedszkola o okazanie dokumentu tożsamości i zweryfikowanie danych z upoważnieniami zawartymi we wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

4. Organ prowadzący nie pokrywa kosztów dowożenia dzieci do dyżurujących przedszkoli.

§ 6. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w statucie przedszkola oraz innych obowiązujących w przedszkolu regulaminach.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia.

 

 

PDFWniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola (436,50KB)
 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.36.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (530,33KB)