Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół

Zasady pokrywania kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół/przedszkoli reguluje ustawa Prawo oświatowe. Zgodnie z art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 oraz art. 39a ustawy, Gmina Dąbrowa zapewnia:

 1. niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
 2. uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 p.o., bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
 3. dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 p.o., a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

Gmina Dąbrowa obowiązek dowozu uczniów niepełnosprawnych realizuje, poprzez:

 • przewóz bezpłatnym transportem (busem) realizowanym przez firmę zewnętrzną wraz z zapewnieniem opiekuna, oraz
 • zwrot rodzicom kosztów przewozu – zgodnie z art. 39a Prawa oświatowego.

Rodzice dziecka są uprawnieni do decydowania o wyborze rodzaju obowiązku gminy. Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnego dowozu do szkoły/przedszkola/ośrodka lub zwrotu kosztów zobowiązane są do złożenia wniosku do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie. Podstawą zorganizowania dowozu jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z którego wynika w szczególności rodzaj niepełnosprawności ucznia. Aktualne orzeczenie jest jednym z załączników wymaganych do wniosku.

Ze względu na konieczność organizacji dowozu na dzień 1 września, wniosek o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły/przedszkola/ośrodka wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć do 20 czerwca danego roku,a wniosek o zwrot kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły/przedszkola/ośrodka wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć  do 31 lipca danego roku.

Podstawa prawna

 1. Art. 32, 39 i 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 2. PDFUchwała nr L/419/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wartości stawek za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianych przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w Gminie Dąbrowa (2,05MB)

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek.
 2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności osoby uprawnionej do dowozu.

 3. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

 4. Aktualne zaświadczenie z jednostki oświatowej o spełnianiu obowiązku szkolnego lub nauki w tej placówce bądź udziale w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie

Adres pocztowy:
ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56,
49-120 Dąbrowa

Kontakt:
tel. 77 464-10-10 w. 216; e-mail:

 

PDFWniosek o organizację przez gminę bezpłatnego dowozu lub zwrot kosztów za dowóz ucznia do szkoły - druk (514,06KB)

PDFKlauzula informacyjna RODO (372,89KB)