Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stypendium i zasiłek szkolny

I. Stypendium szkolne

Stypendia szkolne przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto.

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów lub świadczenia pieniężnego. Warunkiem wypłaty świadczenia jest poniesienie przez rodzica kosztów na cele edukacyjne dziecka.

Termin składania wniosków: od 1 do 15 września  - na dany rok szkolny.

PDFWniosek o przyznanie stypendium szkolnego (269,87KB)

PDFЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ СТИПЕНДІЇ (470,11KB)

PDFZaświadczenie o osiągniętym dochodzie do stypendium (185,59KB)

PDFOświadczenie o osiągniętym dochodzie do stypendium (191,25KB)

PDFKlauzula RODO - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby stypendium (266,19KB)

 

II. Zasiłek szkolny (jednorazowy)

  1. zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego,
  2. o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

PDFWniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (324,39KB)


PDFKlauzula RODO - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby zasiłku szkolnego (266,19KB)