Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja na rok 2021/22

Postępowanie rekrutacyjne wszczynane jest na Wniosek rodzica. Wnioski przyjmowane będą w terminie do 1 marca 2021 roku.

Proces rekrutacji nie obejmuje:

Wnioski, deklaracje i zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami rodzice składają w siedzibie przedszkola/szkoły, bezpośrednio u dyrektora lub upoważnionej osoby.

Terminy poszczególnych etapów rekrutacji jak i informacje o wymaganych dokumentach znajdują się w jednostkach oświatowych i są określone w poniższych zarządzeniach.

 

Dla przedszkoli:

PDFZarządzenie Nr OR.0050.4.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (353,73KB)

 

Dla szkół podstawowych:

PDFZarządzenie Nr OR.0050.5.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (210,91KB)
 

Szczegółowe informacje można uzyskać również u dyrektorów przedszkoli i szkół:

 1. Publiczne Przedszkole w Dąbrowie (w tym oddział w Prądach)
  ul. Karczowska 7, 49-120 Dąbrowa, tel. (77) 464 10 70
 2. Publiczne Przedszkole w Chróścinie
  ul. Kościelna 19, 46-073 Chróścina, tel. (77) 464 02 02
 3. Publiczne Przedszkole w Karczowie
  ul. Dąbrowska 5, 49-120 Dąbrowa, tel. (77) 464 11 04
 4. Publiczne Przedszkole  w Naroku (w tym punkty przedszkolne w Żelaznej)
  ul. Odrzańska 2, 49-120 Dąbrowa, tel. (77) 464 20 17
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
  ul. Szkolna 9, 49-120 Dąbrowa, tel. (77) 402 04 35
 6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścinie
  ul. Niemodlińska 8d, 46-073 Chróścina, tel. (77) 464 01 14
 7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku
  ul. Szkolna 19, 49-120 Dąbrowa, tel. (77) 464 20 02

 

Informacje dodatkowe:

Miejsce zamieszkania kandydata

W rekrutacji istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata (nie zameldowania). Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

 

Do przedszkoli przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Dąbrowa:

 • w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach 2018, 2017, 2016, 2015); 6-letnie jest objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,
 • 7-letnie (urodzone w roku 2014), którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,
 • w wieku powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa wyżej, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (o jednakowej ilości punktów):

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący tj.: w załączniku nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.4.2021: PDFZarządzenie Nr OR.0050.4.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (353,73KB)

Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Dąbrowa mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego nasze przedszkola będą nadal dysponowały wolnymi miejscami.

 

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, przyjmowane są dzieci:

 • 7-letnie (urodzone w roku 2014) –objęte obowiązkiem szkolnym,
 • 6-letnie (urodzone w roku 2015) –zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
 • starsze niż 7-letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu (na Zgłoszenie rodzica).

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący tj.: w załączniku nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.5.2021 PDFZarządzenie Nr OR.0050.5.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (210,91KB)