Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja na rok 2022/23

Postępowanie rekrutacyjne wszczynane jest na Wniosek rodzica. Wnioski przyjmowane będą:

 • w przedszkolach: do 1 kwietnia 2022 roku,
 • w szkołach: do 1 marca 2022r.

Proces rekrutacji nie obejmuje:

Wnioski, deklaracje i zgłoszenia rodzice składają w siedzibie przedszkola/szkoły, bezpośrednio u dyrektora lub upoważnionej osoby.

Terminy poszczególnych etapów rekrutacji jak i informacje o wymaganych dokumentach znajdują się w jednostkach oświatowych i są określone w poniższych zarządzeniach.

 

Dla przedszkoli:

PDFZarządzenie Nr OR.0050.12.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (356,93KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.27.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 lutego 2022r. w sprawie zmiany - zmiana terminu składania deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego. (266,92KB)

Dla szkół podstawowych:

PDFZarządzenie Nr OR.0050.13.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (211,40KB)
 

Szczegółowych informacji udzielają również dyrektorzy przedszkoli i szkół:

 1. Publiczne Przedszkole w Dąbrowie (w tym oddział w Prądach)
  ul. Karczowska 7, 49-120 Dąbrowa, tel. (77) 464 10 70
 2. Publiczne Przedszkole w Chróścinie
  ul. Kościelna 19, 46-073 Chróścina, tel. (77) 464 02 02
 3. Publiczne Przedszkole w Karczowie
  ul. Dąbrowska 5, 49-120 Dąbrowa, tel. (77) 464 11 04
 4. Publiczne Przedszkole  w Naroku (w tym punkty przedszkolne w Żelaznej)
  ul. Odrzańska 2, 49-120 Dąbrowa, tel. (77) 464 20 17
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
  ul. Szkolna 9, 49-120 Dąbrowa, tel. (77) 402 04 35
 6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścinie
  ul. Niemodlińska 8d, 46-073 Chróścina, tel. (77) 464 01 14
 7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku
  ul. Szkolna 19, 49-120 Dąbrowa, tel. (77) 464 20 02

 

Informacje dodatkowe:

Miejsce zamieszkania kandydata

W rekrutacji istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata (nie zameldowania). Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

 

Do przedszkoli w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Dąbrowa:

 • w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach 2019, 2018, 2017, 2016); dzieci 6-letnie są objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,
 • 7-letnie (urodzone w roku 2015), którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,
 • w wieku powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa wyżej, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (o jednakowej ilości punktów):

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący zamieszczone w załączniku nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.12.2022:  PDFZarządzenie Nr OR.0050.12.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (356,93KB)

 

Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Dąbrowa mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego nasze przedszkola będą nadal dysponowały wolnymi miejscami.

 

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, przyjmowane są dzieci:

 • 7-letnie (urodzone w roku 2015) –objęte obowiązkiem szkolnym,
 • 6-letnie (urodzone w roku 2016) –zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
 • starsze niż 7-letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu (na Zgłoszenie rodzica).

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący zamieszczone w załączniku nr 2 do zarządzenia nr OR.0050.13.2022: PDFZarządzenie Nr OR.0050.13.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (211,40KB)